1. Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.motinate.eu 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť GK-company s.r.o., Tulská  1684/6, 010 08 Žilina IČO: 53661745, DIČ: 2121451321. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou e-booku, VIP programu i programov 3 a 6-mesačná premena súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových/stravovacích materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. 

2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t. z. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.motinate.eu , a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

3. Cena produktov, faktúry

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe elektronickej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení služby. Faktúra je automaticky umiestňovaná po platbe do užívateľského konta, ktoré si kupujúci vytvorí pri objednávke. Prvá faktúra je zasielaná elektronicky emailom, každá ďalšia je zasielaná elektronicky emailom len na požiadanie.

Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti Stripe, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti Stripe.

Možnosti platieb:

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

5. Opakovaná platba 

V prípade kúpy našich služieb, a to každého produktu v každej kombinácii sa zakladajú takzvané opakované platby (platí pre nákup e-booku a pre nákup služby VIP programu), ktorými si klient predpláca prístup do vzdelávacej VIP sekcie, ktorá je komunikovaná prostredníctvom uzavretého VIP Instagramového účtu (https://www.instagram.com/kristina.gregorcok_vip/?utm_medium=copy_link).

Informácie o výške a frekvencii platby získava zákazník zo zhrnutia pri platbe samotného e-booku i VIP programu. Klient získava presné informácie o výške platby v rámci možnosti predplatenia prístupu do VIP sekcie pri oboch druhoch prvotného nákupu.

Prístup do VIP programu je zároveň ako bonus k e-bookom na 14 dní (pri nákupe produktu ,,Kombo všetkých štyroch e-bookov,, je to 30 dní) ZDARMA, následne je prístup spoplatnený sumou 16,90 eur/mes. 

Prístup do VIP programu je pri produkte VIP program 10-dňové členstvo spoplatený sumou 6,9€ na prvých 10 dní, následne je prístup spoplatnený sumou 16,90 eur/mes.

Prístup do VIP programu je pri produkte VIP program 30-dňové členstvo spoplatený sumou 16,9€ na 30 dní.

Prístup do VIP programu je pri produkte VIP program 60-dňové členstvo spoplatený sumou 29,9€ na prvých 60 dní, následne je prístup spoplatnený sumou 16,90 eur/mes.

Vytvorením objednávky zákazník súhlasí s opakovanou platbou, a to preštudovaním VOP, na základe čoho dáva súhlas odškrtnutím o preštudovaní a o odškrtnutím súhlasu s opakovanými platbami.

Opakovaná platba znamená strhávanie dopredu dohodnutej čiastky z karty kupujúceho predávajúcim, vo vopred dohodnutých intervaloch (1 interval = 30 dní).

Údaje na platobnej karte spracováva spoločnosť Trustpay podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátového zabezpečenia vo finančnom sektore).

a) Kedy sa opakovaná platba zakladá

Opakované platby sa zakladajú pri nákupe akéhokoľvek produktu s výnimkou 3 / 6 mesačnej premeny.

b) Maximálna čiastka opakovanej platby

Maximálna čiastka opakovanej platby – 16,90€/mes. pri každom e-booku aj pri produkte VIP program, no ak produkt VIP program kupujúci zakúpi v zľave, môže to byť aj menšia čiastka (PROMO akcia).

c) Fixnosť opakovanej platby

Platba, ktorú zákazník zaplatí v prvom zúčtovacom období sa môže navyšovať, prípadne znižovať, po celú dobu využívania tejto služby, a to na maximálne – 16,90€/mes. pri každom e-booku a produkte VIP program.

d) Dátum a frekvencia strhávania opakovanej platby

Dátum strhávania opakovanej platby nie je stanovený na presný deň, závisí od dátumu, kedy sa kupujúci zaregistroval a e-book, prípadne produkt VIP program po prvý krát nakúpil. Najbližší dátum opakovanej platby je možné sledovať v sekcii Môj účet > Predplatné.

Frekvencia strhávania opakovanej platby je nastavená v 30 dňovom intervale.

Rekurentné platby sú vytvorené automaticky po zakúpení akéhokoľvek produktu na stránkach motinate.eu.

Pri zakúpení E-bookov – prvá opakovaná platba nastáva po uplynutí 14 / 30 dňoch.
Pri zakúpení VIP programu – prvá opakovaná platba nastáva po uplynutí 10 / 30 alebo 60 dňoch.

e) Zrušenie opakovaných platieb

Predplatiteľ si môže zrušiť opakované platby zrušením členstva v sekcii Môj účet > Predplatné.
(Po zadaní požiadavky „Zrušiť členstvo“ sa zobrazí dátum, ku ktorému zaniká aktuálne zakúpené predplatné.)

Po zrušení opakovaných platieb bude mať kupujúci platný prístup do VIP sekcie do konca uhradeného obdobia a následne sa môže kedykoľvek opätovne prihlásiť s vytvorením novej objednávky.

f) Otázky ohľadom opakovaných platieb

Email: support@motinate.eu

g) Odpoveď, resp. potvrdenie o zrušení dostanete štandardne v rovnaký deň (počas pracovných dní).

6. Obsah stránky

a) Obsah stránok má informatívny, avšak nezáväzný, charakter. 

b) Obsah stránok bol získaný zo zdrojov, ktoré prevádzkovateľ považuje za spoľahlivé. 

C) Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok. 

D) Obsah stránok je priebežne aktualizovaný a upravovaný. Informácie, údaje, názory, stanoviská uverejnené na stránkach musia byť posudzované vo vzťahu k okamihu ich prvotného uverejnenia na stránkach. 

7. Odstúpenie od zmluvy 

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, nakoľko však nejde o predaj fyzických produktov, ale o predaj informačného e-booku, 3 a 6-mesačnej premeny, a VIP programu, nevzťahuje na sa službu 14 dňová garancia vrátenia peňazí bez udania dôvodu.

Dodávateľ však môže v ojedinelých prípadoch pristúpiť na vrátenie finančných prostriedkov objednávateľovi. 

Objednávateľ zašle žiadosť o odstúpenie na email support@motinate.eu alebo poštou na adresu sídla spoločnosti.

——————————————-

Zo zákona má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.